Βελτιστοποίηση, Μεταφερσιμότητα, Διεθνοποίηση


Πίνακας Περιεχομένων

Εισαγωγή
Επίπεδα Βελτίωσης
Πολυπλοκότητα
Πρόχειροι Υπολογισμοί
Παραμύθια
Μετρήσεις
Έλεγχος Κατανομής Χρόνου
Βελτιστοποίηση Κώδικα
Βάσεις Δεδομένων
Πληροφοριακά Συστήματα
Μεταφερσιμότητα
Διεθνοποίηση
Βιβλιογραφία
Ασκήσεις